عوامل زیادی بر روی قیمت ها می تواند موثر باشد ، عَرضه و تقاضا مهمترین عنصر تعیین کننده قیمت کشمش می باشد.

قیمت روز کشمش تیزابی ملایر (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1401/11/2340000تومان تا 45000 تومان
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش انگوری (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1401/11/2350000 تومان تا 56000 تومان
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش پلویی مشکی (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1401/11/2340000 تومان تا 50000 تومان
قیمت خرید از کشاورز می باشد

منبع : سامانه عرضه و تقاضا کشمش www.Mnuts.ir

انواع کشمش
× Responsible for the sale of exported raisins / مسؤول عن بيع الزبيب للتصدير