قیمت روز کشمش تیزابی ملایر (فله)

1401/5/1837000 تومان تا 42000 تومان

قیمت روز کشمش انگوری (فله)

1401/5/1845000 تومان تا 50000 تومان

قیمت روز کشمش پلویی مشکی (فله)

1401/3/1240000 تومان تا 42000 تومان

منبع : سامانه عرضه و تقاضا کشمش www.Mnuts.ir