عوامل زیادی بر روی قیمت ها می تواند موثر باشد ، عَرضه و تقاضا مهمترین عنصر تعیین کننده قیمت کشمش می باشد.

قیمت روز کشمش تیزابی ملایر (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1402جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش انگوری (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1402جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش پلویی مشکی (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1402جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
قیمت خرید از کشاورز می باشد

منبع : سامانه عرضه و تقاضا کشمش www.Mnuts.ir

انواع کشمش
× Responsible for the sale of exported raisins / مسؤول عن بيع الزبيب للتصدير