قیمت روز کشمش

قیمت روز کشمش تیزابی ملایر (فله)

1401/2/1130000 تومان تا 33000 تومان

قیمت روز کشمش انگوری (فله)

1401/2/1142000 تومان تا 47000 تومان

قیمت روز کشمش پلویی مشکی (فله)

1400/11/2927000 تومان تا 30000 تومان

منبع : سامانه عرضه و تقاضا کشمش www.Mnuts.ir