قیمت روز کشمش تیزابی ملایر (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1401/11/740000تومان تا 45000 تومان
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش انگوری (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1401/11/745000 تومان تا 53000 تومان
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش پلویی مشکی (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

1401/11/740000 تومان تا 50000 تومان
قیمت خرید از کشاورز می باشد

منبع : سامانه عرضه و تقاضا کشمش www.Mnuts.ir

× Responsible for the sale of exported raisins / مسؤول عن بيع الزبيب للتصدير