قیمت روز کشمش

کشمش ملایر

قیمت کشمش ملایر

امروز 13/6/1398

قیمت خرید کشمش از کشاورز

قیمت خرید کشمش تیز آبی فله

10500تومان تا 12500 تومان

قیمت برای صادر کنندگان

قیمت فروش کشمش تیزآبی شسته شده کارتون بندی شده کیلویی 18000 تا 20000 تومان

@bazaremalayer_com

09182010184 فتحی — 09184070430 رحیمی