قیمت روز کشمش

کشمش ملایر

کشمش ملایر

قیمت کشمش ملایر

قیمت خرید کشمش از کشاورز

قیمت خرید کشمش تیز آبی فله

17000تومان تا 17500 تومان

قیمت برای صادر کنندگان

قیمت فروش کشمش تیزآبی شسته شده کارتون بندی شده کیلویی 24000 تا 27000 تومان

@bazaremalayer_com

09182010184 فتحی — 09184070430 رحیمی